សំបកកង់រថយន្តក្រោយទីផ្សារសម្រាប់តូយ៉ូតា

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

សំបកកង់រថយន្តក្រោយទីផ្សារសម្រាប់តូយ៉ូតា
លេខផ្នែក : SD-36092/SD-36093
លេខយោង៖ M720A/R720A
សាកសមសម្រាប់៖ ម៉ាស៊ីន TOYOTA 1KZ
អង្កត់ផ្ចិត: 75.02mm / 62.03mm
រយៈពេលធានា៖ 100000 KMS


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

CNSUDA គឺជាម៉ាស៊ីនផលិតទ្រនាប់សម្រាប់ bearing មេ, conrod bearing និង thrust washer. ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំក្នុងការជួសជុលម៉ាស៊ីន CNSUDA ផ្តល់ជូននូវផ្នែកជាច្រើនសម្រាប់ការជួសជុលផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោមរបស់ម៉ាស៊ីន។ យើងមានគំនូរបច្ចេកទេសជាង 3000 សម្រាប់ធាតុម៉ាស៊ីនផ្សេងៗគ្នា។ គ្រឿងម៉ាស៊ីនទាំងអស់របស់យើងត្រូវបានខ្ចប់ក្នុងឈុតម៉ាស៊ីន ដូច្នេះអតិថិជនត្រូវការបញ្ជាទិញប្រអប់តែមួយប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីដំណើរការជួសជុល។
Processing Steps

កាតាឡុកសម្រាប់ម៉ាស៊ីន TOYOTA

ស៊ូដា NO. ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន អត្ថបទ ផលិតផល NO.l ផលិតផលលេខ 2 ផលិតផលលេខ 3 អង្កត់ផ្ចិត ភី.ស៊ី
SD-36001 3R5R មេ M001H M9020A MS-1011GP 65.040 6
SD-36002 &2K,3K,4K CONROD R002H R9051A CB-1056GP ៤៥.០២០ 8
SD-36003 មេ M002H M9050A MS-1056GP 54.030 10
SD-36004 3P4P មេ M004H M9030A MS-1062GP ៥៦.០៤ 6
SD-36005 CONROD R004H R9030A CB-1062GP 50.040 8
SD-36006 M, 2M, 3M, 4M CONROD R005H R9035A CB-1171GP 55.040 12
SD-36007 មេ M005H M9035A MS-1051GP ៦៤.០៤០ 14
SD-36008 6M-G, 7M-G CONROD R008H R9336A CB-1414GP 55.040 12
SD-36009 មេ M008H M9036A MS-1414GP ៦៤.០៤០ 14
SD-36010 16R,16R,18R មេ M009H M9062A MS-1152GP ៦៤.០២០ 10
SD-36011 16R,18R,19R មេ M010H M9061A MS-1094GP ៦៤.០២០ 10
SD-36012 20R,21R,22R មេ M011H M9063A MS-1133GP ៦៤.០២០ 10
SD-36013 20R,21R,22R មេ M020H M9064A MS-1405GP ៦៤.០២០ 10
SD-36014 16R,18R,20R,21R,22R CONROD R020H R9063A CB-1133GP ៥៦.០១០ 8
SD-36015 20R CONROD R011H R9063A CB-1133GP ៥៦.០១០ 8
SD-36016 5R CONROD R012H R9022A CB-1046A 58.040 8
SD-36017 មេ M012H M9021A MS-1107GP ៦៤.០៣០ 6
SD-36018 12R,12R-J CONROD R016A R9014A CB-1035A ៥៣.០២០ 8
SD-36019 មេ M016A M9014A MS-1060A ៦L៦២០ 6
SD-36020 T,2T,3T,12T,13T CONROD R018H R9070A CB-1117GP 51.020 8
SD-36021 មេ M019H M9071A MS-1117GP ៦២.០២០ 10
SD-36022 1G-EU CONROD R021A R9037A CB-1402GP ៤៥.០២០ 12
SD-36023 មេ M047A M9038A MS-1420A 59.040 14
SD-36024 1A,2A,3A,4A CONROD R022A R9027A CB-1400A ៤៣.០២០ 8
SD-36025 មេ M022A M9027A MS-1400A ៥២.០៥០ 10
SD-36026 1S,2S,3S,4S CONROD R024A R9068A CB-1404A 51.020 8
SD-36027 មេ M024A M9068A MS-1404A 59.040 10
SD-36028 1E,2E,4E CONROD R025A R9077A CB-1415A ៤៣.០២០ 8
SD-36029 មេ M025A M9077A MS-1415A 51.040 10
SD-36030 2K,3K,4K,5K CONROD R026A R9051A CB-1416A ៤៥.០២០ 8
SD-36031 មេ M026A M9051A MS-1416A 54.030 10
SD-36032 3E,5E CONROD R027H R9078A CB-1424A ៤៦.០២០ 8
SD-36033 មេ M027A M9078A MS-1424A 54.040 10
SD-36034 1VZ-FE CONROD R029H R9324K CB-1423GP 51.020 12
SD-36035 មេ M029H M9324K MS-1423GP ៦៨.០៣០ 8
SD-36036 1VZ-FE CONROD R709A R9328K CB-1445 ៥៨.០២៤ 12
SD-36037 ឃ, 2 ឌី CONROD R030H R9606K CB-1041GP ៦៦.០៦០ 12
SD-36038 មេ  M030H M9606K MS-1040GP ៨១.០៦ 14
SD-36039 J2J មេ M032A M9445A MS-1063GP ៧៤.០៣០ 10
SD-36040 CONROD R032A R9445A CB-1137A
CB-1063A
៥៨.០២០ 8
SD-36041 2J 2J-T 5P មេ M032A M9446A MS-1137GP ៧៤.០៣០ 10
SD-36042 F,2F CONROD R031A R9301A CB-1123GP ៥៦.៨២០ 12
SD-36043 មេ M036A M9302A MS-1123GP 72/76.5 73.53/75.03 8
SD-36044 H,2H CONROD R034A R9447A CB-1403A ៥៨.០២០ 12
SD-36045 មេ M034A M9449A MS-1427A ៧៤.០៣០ 14
SD-36046 B,2B,3B CONROD R035A R9483A CB-1121A ៦២.០២ 8
SD-36047 មេ M035A M9483A MS-1121A 75.020 10
SD-36048 CONROD R040A R9484A CB-1401A ៦៤.០២០ 8
SD-36049 មេ M040A M9490A MS-1428A 75.020 10
SD-36050 3B 11B 14B 15B CONROD R048A R9492A CB-1429A ៦៤.០២ 8
SD-36051 ល, ២ អិល CONROD R037A R9408A CB-1161A ៥៦.០២០ 8
SD-36052 មេ M037A M9408A MS-1161A ៦៦.០២០ 10
SD-36053 IC-T^CT CONROD R038A R9375A CB-1408A ៥៣.៥២០ 8
SD-36054 មេ M038A M9375A MS-1408 អេ ៦១.០២០ 10
SD-36055 2L-T, 3L CONROD R039A R9410A CB-1411A ៥៨.០២០ 8
SD-36056 L2L,2L-T,3L មេ M042A M9411A MS-1406A ៦៦.០២០ 10
SD-36057 ]Y,2Y,3K,4Y CONROD R041A R9056A CB-1407A 51.020 8
SD-36058 មេ M041A M9056A MS-1407A ៦២.០២០ 10
SD-36059 ]A,2A,3A,4A,5A, 5A-FE 7A-FE មេ M043A M9028A MS-1410A ៥២.០៥០ 10
SD-36060 1A,2AM4A,5A, 5A-FE CONROD R043A R9028A CB-1410GP ៤៣.០២០ 8
SD-36061 7A-FE CONROD R714A R9026A CB-1451A 51.000 8
SD-36062 3F CONROD R044A R9317A CB-1413GP ៥៦.០២០ 12
SD-36063 មេ M044A M9317A MS-1413GP ៧២/៧៦.៥ ៧៣ 一53/75一 ០៣ 8
SD-36064 1C,2C CONROD R045A R076A CB-1421A ៥៣.៥២០ 8
SD-36065 មេ M045A M076A1 MS-1421A ៦១.០២០ 10
SD-36066 IN CONROD R046A R9380A CB-1449A ៤៧.០៤០ 8
SD-36067 មេ M046A M9380A MS-1449A 54.060 10
SD-36068 1RZ, 2RZ, CONROD R703A R9066A CB-1435A ៥៦.០២០ 8
SD-36069 1RZ, 2RZ, 3RZ មេ M703A2 M9066A MS-1435A ៦៤.០២០ 10
SD-36070 3RZ CONROD R711A M9065A CB-1436A ៥៦.០២០ 8
SD-36071 3VZ-E CONROD R704A R9327A CB-1437 ៥៨.០២០ 12
SD-36072 មេ M704A1 M9327A MS-1437 ៦៨.០៣០ 8
SD-36073 1PZ មេ M706A M9389A MS-1439A ៧L០២០ 12
SD-36074 CONROD R706A R9389A CB-1439A ៦២.០៣០ 10
SD-36075 1HZ, 1HD-T CONROD R707A R9383A CB-1436A ៦២.០៣០ 12
SD-36076 មេ M707A M9383A MS-1436A ៧១.០២០ 14
SD-36077 1FZ-FE CONROD R708A R9321A CB-1438A ៦០.៥៤០ 12
SD-36078 មេ M708A M9321A MS-1438A ៧៤.០៤០ 14
SD-36079 3S-FE, 5S-FE CONROD R710A R9067A CB-1441GP 55.020 8
SD-36080 1DZ មេ M713A M9350A MS-1446A ៦៩.០២០ 10
SD-36081 CONROD R713A R9350A CB-1446A ៥៣.៥២០ 8
SD-36082 4A ~ GE, 4AGZE CONROD R716H R9029K CB-1425 ៤៥.០២០ 8
SD-36083 1C2C3C មេ M717A M9375A MS-1448A ៦១.០២០ 10
SD-36084 CONROD R717A R9375A CB-1448A ៥៣.៥២០ 8
SD-36085 CONROD R718A R9376A CB-1453A ៥៣.៥២០ 8
SD-36086 1JZ-GE 1JZ-GTE មេ M702A M9442A MS-1434A ៦៦.០៣០ 14
SD-36087 2JZ-GE 2JZ-GTE CONROD R702H1 R9442A CB-1434GP 55.040 12
SD-36088 IZZ^FE មេ M715A M9330A MS-1457A ៥២.០២ 10
SD-36089 CONROD R715A R9330A CB-1457A ៤៧.០២០ 8
SD-36090 1MZ មេ M719A M9320A MS-1455A ៦៦.០២០ 8
SD-36091 CONROD R719A R9320A CB-1455A ៥៦.០២០ 12
SD-36092 1KZ មេ M720A M9053A
M9500A
MS-1452A 75.020 10
SD-36093 CONROD R720A R9053A
R9500A
CB-1452A ៦២.០៣០ 8
SD-36094 1Z CONROD R032A R9416A CB-1137A ៥៨.០២០ 8
SD-36095 មេ M721A M9416A MS-1426A ៧៨.០២០ 10
SD-36096 1Z មេ M721A M9416A MS-1426A ៧៨.០២០ 10
SD-36097 11Z មេ M722A M9419A MS-1443A ៧៨.០២០ 14
SD-36098 1AZ2AZ មេ M724A MS-1454A 59.000 10
SD-36099 CONROD R724A CB-1454A 51.000 8
SD-36100 1SZ2SZ មេ M725A 50.000 10
SD-36101 2SZ CONROD R726A ៤៣.០០០ 8

  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង